این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات روانی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری اختلالات روانی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق اختلالات روانی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

در طبقه بندی اختلالات روانی در انجمن روانپزشکان آمریکا، عمومآ اختلالات بر اساس زمان بروز نشانه ها طبقه بندی شده و ابتدا به اختلالاتی اشاره می شود که معمولآ اولین بار در دوران شیرخوارگی، کودکی و نوجوانی فرد ظاهر می شوند و در اکثر موارد تا مراحل بعدی زندگی فرد ادامه می یابند. «اولین پزشکی که به عقب ماندگی ذهنی توجه کرد بقراط بود او افرادی را توصیف می نماید که دچار "بی مغزی  " بوده و منطبق با افراد عقب مانده ذهنی امروزی می باشد» (صابری و محمدی، 1384، ص 117).

 

 

 


   تشخیص عقب ماندگی ذهنی بیماران بر اساس آزمون هوش انفرادی و کسب نمره پایین تر از حد متوسط (کمتر از 70) انجام می شود و میزان نمرات در این آزمون به این ترتیب می-باشد:
   1 - عقب ماندگی ذهنی خفیف با بهره هوشی حدود 55 تا 70.
   2 – عقب ماندگی ذهنی متوسط با بهره هوشی حدود 40 تا 55.
   3 – عقب ماندگی ذهنی شدید با بهره هوشی حدود 25 تا 40.
   4 – عقب ماندگی ذهنی عمیق با بهره هوشی زیر 25.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده:    6
تعریف نظری اختلالات روانی
تعاریف عملیاتی اختلالات روانی

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات روانی

فصل دوم : اختلالات روانی23
مبحث اول : انواع اختلالات روانی23
گفتار اول : اختلالات شخصیت23
بند اول : اختلالات خوشه A26 
بند دوم : اختلالات خوشه B29
بند سوم : اختلالات خوشه C34
گفتار دوم : سایر اختلالات روانی37
بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی37
بند دوم : اختلالات شناختی40
بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی41
بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد42
بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک44
بند ششم : اختلالات خلقی49
بند هفتم : اختلالات اضطرابی52
بند هشتم : اختلالات شبه جسمی54
بند نهم : اختلالات ساختگی55
بند دهم : اختلالات تجزیه ای56
بند یازدهم : اختلالات جنسی57
بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن59
بند سیزدهم : اختلالات خواب59
بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه59
بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری61
گفتار سوم : سایر حالات روانی 61
بند اول : عملکرد هوش مرزی61
بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی61


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی