این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری اعتماد به نفس تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق اعتماد به نفس در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

اعتماد به نفس یک شاخص خوبی از کیفیت روابط و مناسبات افراد است. کسانی که در ارزیابی عزت نفس، در رتبه پايين هستند، معمولا در روابط شان بيشتر درگیر مي شوند، در حالی که  کسانی که امتياز بالاتري کسب کرده اند، از آنها یک رابطه سالم با شریک زندگی خود  گزارش شده است. یافته های پژوهش در پرسشنامه ها نشان می دهد که افرادی که مورد آزار قرار نگرفته اند دارای اعتماد به نفس بالاتری هستند نسبت به افرادی که  مورد آزار قرار گرفته اند.

 

 


دیویس  و همکاران (1998)، در پژوهشي با عنوان پاسخهای کودکان به کشمکش والدین و تأثير آن بر سازگاری فرزندان، به بررسي اين موضوع پرداخته اند. دراین پژوهش به بررسی الگوهای پاسخ کودکان به کشمکش والدین و ارزیابی عملکرد کودکان پرداخته است. اين پژوهش بر روي 3 نوع پاسخ کودک و ارتباط آنها با افسردگی و رفتار پرخاشگرانه تمرکز دارد. مشاهدات به صورت مستقیم و بر اساس داده های پرسشنامه بر روی 156 خانواده داراي پدر و مادر جمع آوری شده است. اين پژوهش نشان مي دهد که رفتار پرخاشگرانه، قویترین رابطه ترتیبی با کشمکش بین والدین و قوی ترین رابطه پیش بینی با افزایش عملکرد پرخاشگرانه کودکان را دارد. تفاوت های جنسیتی در الگوهای پاسخ پرخاشگرانه کودکان نقش دارد. بدين ترتيب در این نتایج، رابطه بین پاسخ های کودک و افزایش عملکرد افسردگی، ضعیف تر از کسانی که عملکرد پرخاشگرانه داشتند، بوده است. نتایج بررسی الگوهای پاسخ کودک، به عنوان یک موضوع  بالقوه سرشار از موضوعات جدید، برای درک بهتر تأثير خانواده بر هر دو عامل پرخاشگري و افسردگی در کودکان بودند.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
چکیده:    6
تعریف نظری اعتماد به نفس:    8
1-5- تعاریف عملیاتی اعتماد به نفس
2-2-2-1- تعریف اعتماد به نفس
1-5-2- اعتماد به نفس:    8
1-6- اهداف تحقیق    8
فصل دوم    9
مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی    9
2-1- مقدمه    9
2-2- مبانی نظری سازه های پژوهش    10
2-2-1- تعارضات زناشویی    10
2-2-2- اعتماد به نفس    19
2-3- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان    27
2-4- نقد مطالعات انجام شده    42
2-5- نتیجه گیری

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی