گروه علمی تحقیقاتی راه دانشگاه
محصولات دسته برق، الکترونیک، مخابرات